ALGEMENE VOORWAARDEN FYN PRODUDTIONS B.V.

Deze algemene (ticket)voorwaarden van FYN productions BV, statutair gevestigd te Cypresbaan 15, 2908 LT Capelle aan den ijssel (KvK-nummer 88573702 en Btw-nummer NL864698100B01), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’ worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (ruimten, terreinen eromheen of die deel uitmaken van het complex, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder evenement wordt verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in de breedste zin van het woord.

1.3 Het evenement of de evenementlocatie kan eigen algemene voorwaarden of huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels en algemene voorwaarden akkoord.

1.4 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.6 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.

1.7 Onder ‘evenementenlocatie’ kan tevens worden verstaan een online omgeving voor het bijwonen van online live streaming concerten.

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.5 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 Eventix BV is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie en het exclusieve voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Om zwarthandel tegen te gaan is het de bezoeker uitsluitend toegestaan zijn ticket om niet – of voor niet commerciële doeleinden via Ticketswap, het officiële doorverkoopplatform van de ticketingprovider (mits wordt voldaan aan diens geldende gebruiksvoorwaarden) – aan derden ter beschikking te stellen.

3.8 Indien de bezoeker zijn ticket om niet of via Ticketswap aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

3.9 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

4.5 De organisatie wijst de bezoeker erop dat zelfs bij een volledige implementatie van passende beschermings- en hygiënemaatregelen alsmede het naleven van alle redelijke hygiënemaatregelen, er altijd een risico voor de bezoeker blijft bestaan op besmetting met het coronavirus (COVID-19) of een ander pathogeen organisme, zoals maar niet beperkt tot SARS, MERS, etc. Indien de bezoeker toch besmet raakt, dan is de organisatie niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld en servicekosten zoals vermeld op het ticket, welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 3.3 heeft betaald, aan de bezoeker restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding (inclusief servicekosten) welke op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (inclusief servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel.

5.4. heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende ticket niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de aankondiging door organisatie van de nieuwe datum waarop het evenement plaatsvindt. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 6 Huisregels

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

6.4 Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.5 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks, huisdieren,(klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de organisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (friendly-fire.nl/privacy-statement/) te raadplegen is.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door FYN productions geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

7.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats met zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd, tenzij binnen één (1) maand nadat de organisatie aan de bezoeker kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de bezoeker kenbaar maakt dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN FYN PRODUCTIONS BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FYN PRODUCTIONS BV., statutair gevestigd te Cypresbaan 15, 2908 LT Capelle aan den IJssel (KvK-nummer 88573702 en Btw-nummer NL864698100B01) en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 1 Definities

Aanbieding: elk aanbod, waaronder tevens begrepen een offerte, van een Leverancier aan Afnemer, gericht op het enigerlei wijze door of namens Leverancier in opdracht leveren van Producten en/of leveren of verrichten van Diensten of een combinatie daarvan aan Afnemer;

Aanvraag: ieder verzoek van Afnemer aan Leverancier tot het doen van een Aanbieding;

Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van een Product en/of verrichten van een Dienst aan Afnemer of vanwege Afnemer aangewezen derde(n);

Afnemer: FYN Productions BV, statutair gevestigd te Cypresbaan 15, 2908 LT Capelle aan den IJssel (KvK-nummer 88573702 en Btw-nummer NL864698100B01) en alle aan haar gelieerde ondernemingen;

Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die op (rechts)verhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer, ter zake de levering van Producten en/of de levering of verrichting van Diensten of een combinatie daarvan, van toepassing zijn;
Diensten: de door Leverancier op basis van de Opdracht ten behoeve van Afnemer tegen betaling te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Opdracht;

Hulpmiddelen: alle voertuigen, uitrustingsstukken, apparatuur, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, gereedschappen en dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van een Opdracht;

Hulppersoon: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, onder wie ook wordt begrepen een werknemer van Leverancier of een onderaannemer van Leverancier, die door Leverancier wordt ingeschakeld bij uitvoering van een Opdracht;

Leverancier: de onderneming of natuurlijke persoon die handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, direct of indirect een overeenkomst van opdracht sluit of beoogt te sluiten met Afnemer door een aanbieding te doen ter zake de levering van Producten en/of de levering of verrichting van Diensten of een combinatie daarvan;

Opdracht: elke mondelinge of schriftelijke opdracht van of namens Afnemer aan Leverancier, inclusief de Order, voor de bestelling of levering van Producten, levering of verrichting van Diensten en/of een combinatie daarvan, die moet worden aangemerkt als een overeenkomst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Order: de schriftelijke bevestiging van Afnemer op de Aanbieding van Leverancier;

Producten: de door Leverancier op basis van de Opdracht ten behoeve van Afnemer tegen betaling te leveren zaken en vermogensrechten;

Schriftelijk: bij geschrift, op papier dan wel elektronisch per e-mail en/of in Tagged Image Format Files (TIFF) of Portable Document Format (PDF), dan wel in andere gebruikelijke universele elektronische formaten;
Toestemming of akkoord afnemer: een in de in de onderhavige voorwaarden omschreven conditie inhoudende dat toestemming of akkoordverklaring vereist is van een door Afnemer aangewezen beslissingsbevoegde of gevolmachtigde natuurlijke persoon.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, Aanbiedingen, Orders, Opdrachten en overige overeenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, waarbij Afnemer optreedt als koper, huurder, in bruiklener en/of opdrachtgever van een door of namens haar opgedragen levering van Producten en/of Diensten van welke aard dan ook, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk ook met betrekking tot latere Aanvragen, Aanbiedingen, Orders, Opdrachten en overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van eventueel door Leverancier te hanteren algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Afnemer niet, tenzij Afnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De eventuele toepasselijkheid van voornoemde algemene voorwaarden van Leverancier, laten de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Afnemer dan ook onverlet. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de door Leverancier gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit schriftelijk en uitdrukkelijk door Afnemer met Leverancier is overeengekomen.

2.4 Voor zover de Order van Afnemer afwijkingen inhouden op hetgeen de Algemene Voorwaarden bepalen, prevaleren dergelijke afwijkingen in de Order.

2.5 Afnemer is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming van Opdracht

3.1 Een Aanbieding naar aanleiding van een Aanvraag kan in verschillende vormen geschieden bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend als schriftelijke en/of mondelinge offertes, pitches, presentaties, ontwerpen, tekeningen, concepten, teksten, beeldmateriaal etc.

3.2 Alle Aanbiedingen zijn bindend, met dien verstande dat deze onherroepelijk van kracht blijven tot minimaal 30 (dertig) dagen na ontvangst door Afnemer van de Aanbieding. Aanvragen noch Aanbiedingen leiden tot afdwingbare verplichtingen aan de zijde van Afnemer.

3.3 Een Opdracht komt pas tot stand na plaatsing van de Order op een Aanbieding, een en ander onverminderd het recht van Afnemer om de Order binnen 14 (veertien) dagen na de plaatsing alsnog te herroepen, in welk geval geen Opdracht of overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4 Indien de aanvaarding van Leverancier afwijkt van de Order, dan komt de Opdracht slechts tot stand nadat Afnemer zich nadrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Indien Afnemer zich niet met de afwijking akkoord verklaart en Leverancier binnen
7 (zeven) dagen nadien nalaat de oorspronkelijke Order schriftelijk te aanvaarden, is Afnemer bevoegd de Order in te trekken, in welk geval geen Opdracht of overeenkomst tot stand is gekomen en Afnemer is gerechtigd dan om bij derden definitief een order te plaatsen.

3.5 Alle kosten gemoeid met het voorbereiden, opstellen, ontwerpen en presenteren c.q. pitchen van Aanbiedingen, waaronder maar niet beperkt tot reis-, en/of verblijfskosten zijn voor rekening van Leverancier.

3.6 Onderhandelingen over een nog tot stand te komen Opdracht kan Afnemer op ieder gewenst moment afbreken. In voorkomend geval kan Leverancier Afnemer niet verplichten verder te onderhandelen of enige vergoeding te betalen voor eventuele kosten of schade van Leverancier, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

Artikel 4 Wijzigingen van de Opdracht

4.1 Afnemer is te allen tijde gerechtigd om door middel van een schriftelijk bericht de Opdracht, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of Diensten te wijzigen. Bij een wijziging wordt steeds een redelijke termijn voor de aflevering of uitvoering in acht genomen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij het mogelijk kan zijn dat wijzigingen op korte termijn plaats dienen te vinden.

4.2 Indien Leverancier op enig moment de Opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te wijzigen, dient hiertoe voorafgaand een schriftelijk verzoek te worden gedaan aan Afnemer. Leverancier mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer wijzigingen in de omvang, de samenstelling en/of hoedanigheid van de te leveren Producten en/of Diensten aanbrengen en/of uitvoeren. De wijzigingen worden slechts na schriftelijke toestemming van Afnemer onderdeel van de Opdracht. Afnemer is steeds gerechtigd om, zonder daarmee in gebreke te komen, een dergelijk verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

4.3 Indien wijzigingen consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering voor de betreffende Producten en/of Diensten, dient Leverancier Afnemer steeds voorafgaand aan de uitvoering van de wijziging(en) schriftelijk te informeren over de gevolgen voor de Opdracht en daaraan verbonden kosten. Leverancier zal Afnemer hieromtrent uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de verlangde wijziging(en) schriftelijk informeren indien de betreffende Producten en/of Diensten niet binnen 7 (zeven) dagen na wijziging (en) geleverd of uitgevoerd hoeft te worden. Is dit laatste wel het geval dan geldt voor de kennisgeving in bovengenoemde zin een maximale termijn van 1 (één) werkdag.

4.4 Indien de gevolgen voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering voor de betreffende Producten en/of Diensten naar het oordeel van Afnemer onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de gewenste wijziging(en), heeft Afnemer het recht de overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en zonder verplichting tot vergoeding van enige vorm van schade voor Leverancier en/of door Leverancier reeds ingeschakelde Hulppersonen en/of andere derden.

Artikel 5 Verplichtingen Leverancier

5.1 Leverancier dient de werkzaamheden die verband houden met de Opdracht zorgvuldig, zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid, en conform de Opdracht uit te voeren en verplichtingen die daaruit voortvloeien onverkort en behoorlijk na te komen. Afnemer is ter zake van de uitvoering van de Opdracht bevoegd om vooraf kaders en randvoorwaarden aan te geven, bijvoorbeeld ten aanzien van de budgettaire en/of technische mogelijkheden/begrenzingen. Leverancier zal dan ook gevolg geven aan tijdig door Afnemer gegeven verantwoorde aanwijzingen of instructies, al dan niet van technische aard, omtrent het resultaat van de Opdracht. Voor zover Leverancier bij de uitvoering van de Opdracht

Hulppersonen en/of andere derden inschakelt, is Leverancier verantwoordelijk voor de naleving door die personen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht.

5.2 Leverancier is verplicht over alle bij de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke vergunningen of ontheffingen van welke aard ook en, voor zover deze vereist is, over een geldig inschrijvingsbewijs bij de voor zijn activiteiten relevante bedrijfsvereniging, te beschikken en is voor de verkrijging hiervan verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens dient Leverancier alle door Afnemer gevraagde en overige inlichtingen, informatie en documenten, die voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Afnemer te verschaffen. Desgevraagd dient Leverancier Afnemer onmiddellijk inzage te verschaffen in voornoemde informatie en documenten en/of een afschrift daarvan ter beschikking te stellen.

5.3 Voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht dient Leverancier zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en de gebouwen en de ruimte(s) waar de werkzaamheden moeten worden verricht, alsmede van de daar geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake Arbo, veiligheid, gezondheid en milieu, en zich bij de uitvoering van de Opdracht daarnaar te gedragen. Indien zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Opdracht kunnen beïnvloeden, is Leverancier aansprakelijk voor de kosten en/of andere schade die daaruit voortvloeien, zoals onder meer in verband met eventuele daardoor veroorzaakte vertragingen in de uitvoering van de Opdracht.

5.4 Leverancier draagt voor eigen rekening en risico zorg voor verwijdering en opruiming van afval, verpakkings- en emballagemateriaal alsmede de schoonmaak van de locatie op het terrein alwaar de Producten en/of Diensten zijn geleverd respectievelijk zijn uitgevoerd, zowel tijdens als na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Tevens geschiedt het parkeren van voertuigen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Opdracht voor eigen rekening en risico van Leverancier.

5.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Opdracht is het Leverancier of door haar ingeschakelde Hulppersonen en overige derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer (opvallende) reclame te voeren.

5.6 Gedurende de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit de Opdracht, is Leverancier verplicht steeds een bevoegde contactpersoon beschikbaar te houden – hetzij op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd hetzij elders – welke contactpersoon bereikbaar is voor Afnemer en die slechts na voorafgaand overleg met Afnemer wordt vervangen.

5.7 Indien Leverancier enige verplichting zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, is Leverancier zonder enige nadere ingebrekestelling van Afnemer in verzuim en is Afnemer gerechtigd om – naar eigen keuze – de overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en/of beëindigen, dan wel haar verplichtingen daaruit op te schorten, onverminderd het recht van Afnemer op volledige schadevergoeding.

5.8 Afnemer is – zonder jegens Leverancier schadeplichtig te zijn – te allen tijde bevoegd de inschakeling van Hulppersonen en/of derden te weigeren, indien tijdens de door hen uitgevoerde werkzaamheden naar het oordeel van Afnemer blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de Opdracht uit te voeren.

Artikel 6 Overdracht van verplichtingen

6.1 Het is Leverancier niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. In het geval Afnemer een dergelijke toestemming wel verleent kan zij hieraan nadere voorwaarden verbinden. Een dergelijke overdracht ontslaat Leverancier niet van diens verplichtingen onder de Opdracht. Leverancier blijft dan ook volledig verantwoordelijk voor de door derden vanwege de Opdracht voor Afnemer te verrichten werkzaamheden en vrijwaart Afnemer voor iedere schade, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen aanspraken uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Artikel 7 Prijzen en meerwerk

7.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen in Euro’s, exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), gebaseerd op de conditie(s) op de overeengekomen plaats van levering respectievelijk uitvoering van de Producten en/of Diensten en omvatten de prijzen alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van Leverancier onder de Opdracht, zoals onder meer maar niet uitsluitend transportkosten, leveringskosten, verzekeringen, belastingen, invoerrechten en emballage et cetera.

7.2 De overeengekomen prijzen voor het leveren en uitvoeren van Producten en/of Diensten zijn vast en kunnen uitsluitend worden aangepast indien de Opdracht omstandigheden vermeldt die daartoe kunnen leiden alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing dan plaatsvindt.

7.3 Meerwerk wordt uitsluitend in rekening gebracht indien hiervoor in de Opdracht een voorziening is getroffen, dan wel door Afnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven voor het meerwerk, bij gebreke waarvan Afnemer geen vergoeding voor enig meerwerk zal zijn verschuldigd.

Artikel 8 Facturering en betaling

8.1 Betaling door Afnemer op grond van de Opdracht vindt slechts plaats indien Leverancier zijn verplichtingen onder de Opdracht, naar het oordeel van Afnemer, volledig is nagekomen. Leverancier dient in dat geval, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, binnen 30 (dertig) dagen nadat de Producten en/of Diensten zijn geleverd, een factuur ter hoogte van het overeengekomen bedrag te sturen naar het door Afnemer opgegeven adres en op naam van de door Afnemer opgegeven contactpersoon. De factuur van Leverancier dient steeds het nummer van de Order alsmede een specifieke omschrijving te bevatten van de Opdracht en het betreffende evenement waarop de factuur betrekking heeft.

8.2 Afnemer is gerechtigd de betaling (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming van een van de verplichtingen van Leverancier constateert. Afnemer is steeds gerechtigd openstaande vorderingen aan Leverancier te verminderen en/of te verrekenen met vorderingen van Afnemer of aan haar gelieerde ondernemingen, op Leverancier en/of aan Leverancier gelieerde ondernemingen.

8.3 Onverminderd het bovenstaande zal betaling van de factuur plaatsvinden binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van de factuur. Indien Afnemer niet tijdig voor betaling zorgt, is zij slechts na schriftelijke ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten blijven voor rekening van de Leverancier.

8.4 Indien Afnemer dat verlangt, zal Leverancier ter zekerheidstelling van de door haar vanwege de Opdracht na te komen verplichtingen voor eigen rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (doen) afgeven door een voor Afnemer acceptabele in Europa gevestigde financiële instelling. Indien van toepassing kan worden volstaan met overlegging van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke concerngarantie. De betreffende bankgarantie dan wel concerngarantie is op eerste verzoek van Afnemer direct opeisbaar.

Artikel 9 Af- en oplevering

9.1 Het overeengekomen tijdstip van Aflevering is cruciaal voor Afnemer. Leverancier dient de Producten en/of Diensten strikt binnen de door Afnemer aangegeven de termijn(en) en op de plaats af of op te leveren respectievelijk uit te voeren. Leverancier verkeert zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien deze termijn(en) niet in acht is/zijn genomen. Dit geldt zowel voor te late af- of oplevering als een te vroege af- of oplevering van Producten of de aanvang van het verrichten van de Diensten.

9.2 Eerst op het moment dat er door (een tekeningbevoegde vertegenwoordiger van) Afnemer voor ontvangst wordt getekend, vindt de juridische levering of ter beschikkingstelling van de gekochte of gehuurde Producten plaats. Afnemer tekent niet voor ontvangst indien het afgeleverde Product beschadigd is, welke schade voor rekening en risico van Leverancier komt.

9.3 Alvorens Afnemer voor ontvangst tekent controleren zij en Leverancier omstreeks het tijdstip van Aflevering of het geleverde Product al dan niet beschadigd is, waarbij Leverancier gehouden is om elke beschadiging aan het product aan Afnemer te melden, ook al heeft Afnemer zelf dergelijke schade niet waargenomen.

9.4 Bovenstaande controle-, en aftekenprocedure is tevens van toepassing op het door de Leverancier ophalen van de verhuurde Producten na afloop van de huurperiode. Dit betekent dat alvorens Leverancier de Producten van de locatie ophaalt (een tekeningsbevoegde vertegenwoordiger van) Afnemer pas voor akkoord tekent nadat Afnemer en Leverancier de Producten op eventuele beschadigingen hebben gecontroleerd en of Afnemer de gehuurde Producten conform afspraak heeft schoongemaakt en aldus schoon oplevert.

9.5 Leverancier is verplicht de Producten naar de eisen van transport en bestemming behoorlijk te verpakken en te voorzien met de door Afnemer gewenste gegevens en daarbij door Afnemer eventueel gegeven instructies op te volgen. Leverancier is aansprakelijk voor iedere schade aan de Producten, van welke aard dan ook, behoudens in de situatie dat Afnemer voor ontvangst heeft getekend.

9.6 Leverancier is verplicht er zorg voor te dragen dat de bij de Producten behorende productinformaties, certificaten, paklijsten, materiaalattesten en dergelijk, uiterlijk op het tijdstip van Aflevering van de Producten op een eenvoudig herkenbare positie op de Producten zijn bevestigd, zodat deze Producten gekeurd kunnen worden, indien daaromtrent door de bevoegde instanties verzocht wordt. De Aflevering wordt geacht niet compleet te zijn zolang deze documenten ontbreken.

9.7 Leverancier dient dreigende overschrijding van de bovengenoemde af- of oplevertermijn(en) onverwijld schriftelijk te melden aan Afnemer, een en ander onverminderd de rechtsgevolgen van deze overschrijding uit hoofde van de Opdracht of wettelijke bepalingen, ter zake waarvan Leverancier volledig aansprakelijk zal zijn.

9.8 Afnemer heeft het recht de af- of oplevering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Producten deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

9.9 Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen – en eventueel tijdig aangegeven wijzigingen daarin van Afnemer – en dient zijn werkzaamheden zo in te richten dat verstoring van de werkzaamheden van Afnemer niet plaats heeft.

Artikel 10 Keuring

10.1 Indien de Producten niet door de bevoegde instanties worden goedgekeurd of niet blijken te voldoen waardoor de Producten niet beantwoorden aan de Opdracht, zal Afnemer Leverancier hiervan in kennis stellen. Indien Afnemer aangeeft herstel of vervanging te wensen van Producten die niet aan de Opdracht blijken te voldoen, is Leverancier op eigen kosten verplicht binnen een door Afnemer aan te geven redelijke termijn en op een door Afnemer aan te wijzen locatie, zorg te dragen voor herstel of vervanging van de geleverde Producten, overeenkomstig de aanwijzingen ter zake van Afnemer. In spoedeisende gevallen of indien Afnemer redelijkerwijs mag aannemen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen, is Afnemer gerechtigd zelf, maar voor rekening en risico van Leverancier, herstel of vervanging uit te (laten) voeren of de Opdracht te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Afnemer op vergoeding van schade, van welke aard ook.

10.2 Het bepaalde in 10.1 hierboven geldt tevens indien de Diensten niet beantwoorden aan de Opdracht.

10.3 Onverminderd het bepaalde hierboven geeft Afnemer in geval van afkeuring van reclame- en/of publiciteitsmateriaal tevens het recht om de vernietiging van het afgekeurde voor rekening en risico van Leverancier te verlangen.

10.4 Het achterwege blijven van een keuring, houdt van de zijde van Afnemer geen erkenning in van de omstandigheid dat het Product en/of de Dienst voldoet aan de overeengekomen c.q. nomaliter te verwachten (kwaliteits- en overige) kenmerken, ter zake waarvan Leverancier overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden onverminderd garandeert en vrijwaart.

Artikel 11 Cateraars

11.1 Leverancier, die zich heeft verbonden een evenement te cateren, zal niet afwijken van vooraf gemaakte afspraken met Afnemer met betrekking tot infrastructurele zaken zoals, maar niet uitsluitend, stroom, water, internet, kassa’s, et cetera. Bij afwijking van dezen zal Afnemer aansprakelijk zijn voor het verschil in kosten.

11.2 Leverancier, die zich heeft verbonden een evenement te cateren, zal niet later dan het vooraf afgesproken tijdstip met Afnemer de ingerichte stand gereed hebben en ter goedkeuring aan Afnemer voorleggen. Indien de overeengekomen zaken, prestatie etc. ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in Artikel 10, dan zal Leverancier op eigen kosten de zaken, prestatie etc. ter keuze van Afnemer op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij Afnemer de overeenkomst, Opdracht buitengerechtelijk ontbindt op grond van Artikel 16.

Artikel 12 Garanties en vrijwaringen

12.1 Leverancier garandeert dat de te leveren Producten, inclusief eventueel de installatie of montage daarvan, en/of te leveren of te verrichten Diensten volledig beantwoorden aan de Opdracht, vrij zijn van gebreken, beschikken over alle eigenschappen die zijn toegezegd en volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. In dit verband garandeert Leverancier tevens dat de te leveren Producten voor gebruik gereed zijn en zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, Hulpmiddelen en overige hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, technische documentatie, certificaten, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken voor het realiseren van het door Afnemer beoogde gebruik worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

12.2 Leverancier garandeert met betrekking tot de geleverde Producten en eventueel daarbij behorende materialen en Hulpmiddelen en/of met betrekking tot de geleverde of verrichtte Diensten en eventueel bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde Hulppersonen en/of (andere) derden, te voldoen aan alle (semi)wettelijke voorschriften, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen Arbowetgeving en export wet- en regelgeving, aan alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en alle belastingen, in het bijzonder de loon- en omzetbelasting en overige overheidsvoorschriften alsmede aan alle in redelijkheid te stellen en binnen de branche gehanteerde veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen, dan wel daaraan zal worden voldaan binnen de daaronder geldende (wettelijke) betalingstermijn(en).

12.3 Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen Hulppersonen van Afnemer) tot verhaal van schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan voornoemde voorschriften en van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband daarmee. Tevens vrijwaart Leverancier Afnemer voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade als gevolg van tekortkomingen in de geleverde Producten en/of Diensten, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan onder meer uit hoofde van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en/of productveiligheid, alsmede tot verhaal van schade ten gevolge van enig handelen van Leverancier of door haar ingeschakelde Hulppersonen en/of (andere) derden (waaronder begrepen eventuele onderaannemers) voor de nakoming van de Opdracht.

12.4 Leverancier garandeert exclusief te beschikken over alle rechten die op grond van de Opdracht aan Afnemer worden verleend en/of overgedragen en bevoegd te zijn de Opdracht aan te gaan. Leverancier garandeert tevens dat de geleverde Producten en/of Diensten onbezwaard en vrij van beslagen zijn en dat daarmee geen inbreuk wordt ge maakt op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden dan wel anderszins onrechtmatig zijn. Leverancier vrijwaart Afnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake.

12.5 Indien geleverde Producten en/of Diensten niet blijken te voldoen aan het bepaalde in dit artikel is Afnemer gerechtigd de Opdracht overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16 onmiddellijk te beëindigen, tenzij zij kiest voor herstel of vervanging van de Producten en/of Diensten, in welk geval Leverancier op eerste verzoek ter keuze van Afnemer de Producten en/of Diensten voor zijn rekening en risico zo spoedig mogelijk dient te herstellen of te vervangen, een en ander onverminderd het recht van Afnemer op vergoeding van schade, van welke aard ook.

Artikel 13 Geheimhouding en externe communicatie

13.1 Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst van Opdracht niet openbaar maken en garandeert dat hijzelf en de door hem ingeschakelde Hulppersonen en overige derden, alle vertrouwelijke informatie afkomstig van Afnemer die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht geheim zal houden en niets daaromtrent openbaar zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer. Leverancier zal deze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan alle derden die door hem bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken.

13.2 Indien Leverancier en/of diens Hulppersonen en/of andere ingeschakelde derden deze geheimhoudingverplichting overtreedt/overtreden, verbeurt Leverancier zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare van € 20.000,00 voor elke overtreding en elke dag dat de betreffende overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Afnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen wanneer deze hoger mocht zijn.

13.3 Verplichtingen uit hoofde van dit artikel blijven ook na beëindiging van de Opdracht van kracht.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele en industriële eigendom

14.1 Behoudens andersluidende afspraak gaat het eigendom van de afgeleverde Producten op het moment van de Aflevering over op Afnemer, tenzij deze reeds bij Afnemer berustte.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Afnemer zich de volledige rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom van haar of haar licentiegevers voor, waaronder auteursrechten, merkrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., met betrekking tot door of in opdracht van Afnemer vervaardigde creaties, waaronder maar niet uitsluitend begrepen aanbiedingen, offertes, rapporten, voorstellen, formats, concepten, ontwerpen, vormgeving, promotiemateriaal, alsmede aan Leverancier verstrekte gegevens, programma tuur en/of de website(s), de namen en/of logo’s van Afnemer . Het is Leverancier niet toegestaan deze creaties openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen of anderszins te (doen) gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.

14.3 Afnemer is rechthebbende op alle eventueel door haar geleverde of te leveren objecten die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, en behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom daarvan voor.

14.4 Het is Leverancier niet toegestaan de hierboven genoemde objecten en/of rechten te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Opdracht.

14.5 De door Leverancier geleverde ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen en andere teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, foto’s, beeldmateriaal en ander publiciteitsmateriaal, zijn eigendom van Afnemer. Voor zover nodig draagt Leverancier alle model – en/of auteursrechten, of anderszins van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom ter zake van het geleverde kosteloos aan Afnemer over zodra dat door Afnemer mocht worden verlangd. Indien Leverancier derden voor de vervaardiging mocht inschakelen, zorgt Leverancier ervoor dat deze derde(n) de eventueel ontstane auteurs – en/of modelrechten kosteloos aan Afnemer zal/zullen overdragen.
14.6 Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde zaken en/of hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden. Leverancier vrijwaart Afnemer voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal Afnemer alle door haar geleden schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

14.7 Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Afnemer te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Opdracht en met inachtneming van het bepaalde in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Deze informatie is en blijft eigendom van Afnemer.

Artikel 15 Aansprakelijkheid, risico en verzekering

15.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die door Afnemer en/of door al dan niet aan haar gelieerde partijen en derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in het Product en/of de Dienst van de Leverancier waardoor het niet voldoet aan hetgeen Afnemer daarvan mag verwachten dan wel niet de werking of veiligheid biedt die Afnemer en/of de gebruiker gerechtigd is te verwachten. Leverancier is tevens aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die door Afnemer en/of door al dan niet aan haar gelieerde partijen en derden wordt geleden als gevolg van iedere tekortkoming in de nakoming van de Opdracht door de Leverancier en/of ieder handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de Opdracht die onder de verantwoordelijkheid van Leverancier valt, waaronder tevens wordt begrepen handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde Hulppersonen en/of overige derden.

15.2 Leverancier betreedt de locatie en bijbehorende parkeerterreinen van de door Afnemer georganiseerde evenementen op eigen risico.

15.3 Leverancier verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de uitvoering van de Opdracht voor beroepsaansprakelijkheid en andere wettelijke aansprakelijkheden die van toepassing kunnen zijn.

15.4 Leverancier dient zich voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht zichzelf op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden – derhalve ook de ligging van kabels en leidingen – op het terrein en/of in de gebouwen waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

15.5 In geval de afgeleverde Producten door Afnemer afgekeurd worden of niet akkoord worden bevonden, gaat het risico ter zake over op Leverancier vanaf het moment van voornoemde kennisgeving aan Leverancier.

15.6 Afnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of als gevolg van enig verzuim aan de zijde van Afnemer in de nakoming van haar verplichtingen onder de Opdracht, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Afnemer.

15.7 Indien en voor zover Afnemer onverminderd het bovenstaande aansprakelijk mocht zijn jegens Leverancier voor enige door Leverancier of diens Hulpersonen en/of overige derden geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot het bedrag dat op grond van de Opdracht aan Leverancier verschuldigd is, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Afnemer uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag.

15.8 Afnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van de door of ten behoeve van Leverancier geleverde Producten en/of Diensten, en/of door of ten behoeve van Leverancier gebruikte Hulpmiddelen bij de uitvoering van de Opdracht, behalve ingeval
van opzet of grove schuld aan de zijde van Afnemer. Leverancier vrijwaart Afnemer van alle aanspraken van derden ter zake.

15.9 Onverminderd het bovenstaande wordt de aansprakelijkheid van Afnemer in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van wijzigingen in alle door Afnemer gedane (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van de door Afnemer georganiseerde evenementen;
b. schade ten gevolge van handelen van derden, bezoekers van de evenementen, andere leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door derden ingeschakelde personen;
c. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Afnemer ingezette functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van de regels en normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan Leverancier toebehorende en naar de door Afnemer georganiseerde evenementen meegebrachte goederen;
e. schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de door Afnemer georganiseerde evenementen;
f. schade indien een door Afnemer georganiseerd evenement om welke reden ook geheel, gedeeltelijk niet of later plaatsvindt;
g. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Leverancier;
h. schade als gevolg van omstandigheden als bedoeld in Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Afnemer, waaronder begrepen gevolgschade.

15.10 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van de (rechts)personen waarvan Afnemer zich in de uitvoering van de Opdracht bedient.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Afnemer is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), bij aangetekende brief te ontbinden, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding en haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien:

a. Leverancier niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, na daarop door Afnemer schriftelijk te zijn gewezen, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
b. het faillissement van Leverancier is aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard;
c. surséance van betaling is aangevraagd voor Leverancier of aan hem (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
d. wettelijke schuldsanering is aangevraagd voor Leverancier of hij in wettelijke schuldsanering zit;
e. Leverancier een procedure tot liquidatie van zijn onderneming in gang heeft gezet;
f. een verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Leverancier, waaronder tevens wordt begrepen een wijziging in het aandeelhouderschap in de onderneming van Leverancier verkrijgt;

g. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd.

16.2 Behoudens beëindiging van de Opdracht op grond van artikel 16.1a hierboven, blijft Leverancier verplicht na de beëindiging de lopende werkzaamheden conform afspraak uit te voeren en tast een beëindiging als genoemd in dit artikel de (eigendoms)rechten van Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden niet aan, een en ander onverminderd het recht van Afnemer om een volledige beëindiging te bewerkstelligen.

16.3 Indien de Opdracht tussen Afnemer en Leverancier wordt gekwalificeerd als een duurovereenkomst, is Afnemer te allen tijde gerechtigd de overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. Leverancier heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Afnemer is jegens Leverancier niet tot afname van de Producten en/of de Diensten – en ook voor het overige niet – gehouden tot nakoming van haar verplichting(en), indien Afnemer het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van Afnemer, waaronder in ieder geval een of meerdere, maar niet uitputtend bedoeld, van de navolgende omstandigheden worden begrepen: ziekte van, arbeidsongeschiktheid van, c.q. tekortschieten in de nakoming door de artiest(en) en door (andere) wederpartijen van Afnemer, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden of storm of water(overlast) en dreiging daarvan, brand, diefstal, oproer, rellen, oorlogsomstandigheden of (dreiging van) een terroristische aanval, epidemie, pandemieën, zoals maar niet beperkt tot COVID-19, SARS, MERS, andere ziekten, quarantaines of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden, optreden van politie en/of brandweer, staking, werkonderbreking, transportmoeilijkheden en alle overige van de wil van Afnemer onafhankelijke omstandigheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Afnemer georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast of verplaatst dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Afnemer.

17.2 In geval van overmacht heeft Afnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst van Opdracht met Leverancier op te schorten, dan wel als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Afnemer gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Wanneer Afnemer reeds enige aanbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier deze aan Afnemer restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door Licentiegever verrichte prestaties, welke vergoeding in overleg en naar rato van het gepresteerde wordt vastgesteld.

17.3 Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien de Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van Leverancier de navolgende omstandigheden:

a. niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van Leverancier;
b. personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van Leverancier;
c. ongeschiktheid van of gebreken aan transportmiddelen, Hulpmiddelen en andere zaken en materialen waarvan Leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Opdracht;
d. gedragingen van Hulppersonen en overige personen waarvan Leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Opdracht;
e. transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door Leverancier gekozen transportmiddelen;
f. verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens Leverancier;
g. overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door Leverancier te leveren zaken;
h. niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningen, overige normen en richtlijnen voor Leverancier.

17.4 Indien leverancier zich jegens Afnemer op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft Afnemer het recht om de overeenkomst van Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Afnemer gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins en voor zover Afnemer reeds enige aanbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier deze aan Afnemer restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door Licentiegever verrichte prestaties.

Artikel 18 Orde, veiligheid en milieu

18.1 Leverancier en zijn Hulppersonen, evenals overige door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van onder meer (maar niet daartoe beperkt) veiligheid, gezondheid en milieu van Afnemer dienen te worden nagevolgd.

18.2 Leverancier en zijn Hulppersonen, evenals overige door hem ingeschakelde derden, dienen zich bij aankomst op het evenemententerrein hun aanwezigheid schriftelijk kenbaar te maken bij het door Afnemer vooraf aangewezen loket op de door Afnemer bekendgemaakte wijze.

18.3 In het geval van beboeting(en) aan Afnemer door een daartoe bevoegde instantie met betrekking tot overtreding(en) of het al dan niet opvolgen van het in artikel 18.1 en 18.2 genoemde, door Leverancier, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, draagt Afnemer de aansprakelijkheid evenals de financiële beboeting(en) over aan Leverancier.

18.4 Beboeting(en) vanuit de NVWA of een andere daartoe bevoegde instantie aan Afnemer van het consumeren van tabaks- een rookwarenproducten waaronder, maar niet daartoe beperkt, sigaretten en e-sigaretten, door Leverancier en zijn Hulppersonen, evenals overige door hem ingeschakelde derden, in een tent of (tijdelijke) overkapping waar mensen aan het werk zijn, zijn voor risico en rekening van Leverancier en worden separaat aan Leverancier doorberekend.

18.5 Indien er van een Product en/of verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient Leverancier deze bladen te leveren. Veiligheidsinformatiebladen moeten, kosteloos en bij een bepaalde hoeveelheid (bij voorkeur in het Nederlands), geleverd worden bij een eerste levering en/of wijziging van het Product.

18.6 Werkzaamheden door Leverancier uit te voeren bij Afnemer die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bodem, dienen ten minste 20 werkdagen voor levering expliciet schriftelijk te worden aangemeld bij Afnemer. Leverancier is, niettegenstaande voornoemde schriftelijke melding aan Afnemer, aansprakelijk voor schade die voortvloeit voor Afnemer of derden als gevolg van genoemde werkzaamheden en Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken van derden die in welke zin dan ook voortvloeien uit genoemde werkzaamheden.

Artikel 19 Ingebrekestelling

19.1 Afnemer is slechts in verzuim met de nakoming van enig verplichting jegens Leverancier, indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door Leverancier en voor de nakoming daarbij van een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld.

Artikel 20 Conversie van bepalingen

20.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverbindend dan wel nietig zou zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan blijven deze overige bepalingen van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzame bepaling te worden omgezet in een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

20.2 Na het eindigen van de Opdracht of overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

20.3 Bij afwijkingen of interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en de vertaling in de Engelse taal, zal de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend en bindend zijn.

Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van eventuele toepasselijke internationale verdragen.

21.2 In geval van geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit de algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde deze zoveel mogelijk langs minnelijke weg door middel van goed overleg tot een oplossing te brengen. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt zal een geschil exclusief, bij uitsluiting, aanhangig worden gemaakt bij- en beslecht worden door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Receive announcements and exclusive deals

Bon Bon Entertainment © 2023 All Rights Reserved | Legal and Privacy Policy