Algemene inkoopvoorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 

‘BonBon Entertainment: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BonBon Entertainment BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Cypresbaan 15 (2908 LT) Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55754368 en/ of haar gelieerde ondernemingen;

 

‘Algemene Voorwaarden’: deze Algemene Voorwaarden;

 

‘Bezoeker’: de consument die een Toegangsbewijs koopt voor een Evenement en/of een Evenement bezoekt;

 

‘Evenement’: Een in Nederland georganiseerd evenement door BONBON ENTERTAINMENT in de ruimste zin van het woord waaronder indoor evenementen, outdoor evenementen en festivals;

 

‘Toegangsbewijs’: een door BONBON ENTERTAINMENT en/of een door BonBon Entertainment ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan de Bezoeker afgeleverd fysiek en/of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot en/of het bijwonen van een Evenement;

 

‘Website’: BonBon Entertainment.nl en/of enige officiële website van een Evenement.

 

‘Wederpartij’: Een Leverancier, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Toepasbaarheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BONBON ENTERTAINMENT en op alle overeenkomsten tussen BONBON ENTERTAINMENT en de in dit document vermelde Wederpartij.

 

2.2 Indien een Evenement wordt georganiseerd door een aan BONBON ENTERTAINMENT Holding B.V. gelieerd bedrijf, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing mits deze te raadplegen zijn op de website van het betreffende Evenement. De betreffende vennootschap is derhalve contractant en tevens ‘gebruiker’ van deze Algemene Voorwaarden conform art. 6:231 sub b BW. BONBON ENTERTAINMENT Holding B.V. zal zelf nimmer de contractspartij en/of de juridische ‘gebruiker’ van deze Algemene Voorwaarden zijn en zal derhalve nimmer partij zijn in een geschil noch aansprakelijk zijn jegens een Wederpartij.

 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij door BonBon Entertainment van de hand gewezen.

 

2.4 Een afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts bindend indien BONBON ENTERTAINMENT schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd.

 

 1. Bekijken

3.1 Voor het aangaan van de overeenkomst worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bovendien zijn de Algemene Voorwaarden in te zien via de desbetreffende Website. Daarnaast worden deze Algemene Voorwaarden op eerste verzoek elektronisch of op andere wijze aan de Wederpartij toegezonden. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan info@BonBon Entertainment.nl.

 

 1. Wijzigingen

4.1 BONBON ENTERTAINMENT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal duidelijk op de desbetreffende Website worden gepubliceerd. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht vanaf het moment van publicatie.

 

Algemene Inkoopvoorwaarden met betrekking tot producten en diensten van derden

 1. Toepasbaarheid:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en bestellingen van BONBON ENTERTAINMENT, op alle offertes, aanbiedingen van derden (hierna: de Leverancier) en op overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen BONBON ENTERTAINMENT en de Leverancier met betrekking tot de aankoop, levering , huur en bruikleen van zaken en het verlenen van diensten, het uitvoeren van overeenkomsten en/of het verrichten van andere werkzaamheden door de Leverancier voor BONBON ENTERTAINMENT.

 

1.2 De toepasselijkheid van de door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in het laatste geval tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Algemene Voorwaarden en de door Leverancier gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

 

1.3 Indien de inhoud van de overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Eventuele offertes en/of aanbiedingen van Leverancier dienen schriftelijk te worden gedaan en zijn onherroepelijk.

 

2.2 Een overeenkomst tussen BONBON ENTERTAINMENT en Leverancier komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door BonBon Entertainment van een offerte en/of aanbieding van Leverancier.

 

2.3 Eventuele kosten in verband met het opmaken van een offerte en/of aanbieding zijn voor rekening van Leverancier.

 

2.4 BONBON ENTERTAINMENT kan de onderhandelingen te allen tijde staken tot het moment dat een overeenkomst met Leverancier tot stand is gekomen, zonder tot enige vergoeding aan Leverancier gehouden te zijn voor eventueel geleden of nog te lijden kosten of verliezen, van welke aard dan ook. of de oorzaak van die kosten of die verliezen.

 

2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst is BONBON ENTERTAINMENT gerechtigd de Leverancier te verzoeken de omvang van de overeengekomen zaken en/of diensten te wijzigen. In verband met een dergelijk verzoek zal BONBON ENTERTAINMENT een termijn in acht nemen die redelijk is in verband met de overeengekomen leveringstermijn.

 

 1. Prijzen, facturatie en betaling

3.1 Alle prijzen zijn vast en inclusief leverings- en/of transportkosten, deugdelijke verpakking en alle overige kosten van Leverancier in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

3.2 De betalingstermijn van BONBON ENTERTAINMENT is vijfenveertig (45) dagen nadat BONBON ENTERTAINMENT een duidelijke en gespecificeerde factuur van Leverancier heeft ontvangen nadat Leverancier behoorlijk heeft geleverd en/of anderszins volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Als de Leverancier een ZZPer is (zelfstandige zonder personeel). Voor betaling is een geldige Verklaring Arbeids Relatie (VAR) nodig waarin de overeengekomen dienstverlening wordt beschreven.

 

3.3 Betaling door BONBON ENTERTAINMENT houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

3.4 BONBON ENTERTAINMENT is te allen tijde gerechtigd te betalen in euro’s tegen het tarief dat geldt op de datum van betaling van de factuur van Leverancier.

 

3.5 Indien de Leverancier enig recht tot prijsverhoging uitoefent, is BONBON ENTERTAINMENT gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

3.6 Indien BONBON ENTERTAINMENT in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen, is Leverancier niet gerechtigd eventuele gerechtskosten aan BONBON ENTERTAINMENT in rekening te brengen, zoals, maar niet beperkt tot, de buitengerechtelijke incassokosten en advocaatkosten.

 

3.7 BONBON ENTERTAINMENT is te allen tijde gerechtigd de vordering(en) van de Leverancier te verrekenen met een vordering die BONBON ENTERTAINMENT (of een aan BONBON ENTERTAINMENT gelieerd bedrijf) heeft op de Leverancier (of een aan de Leverancier gelieerde onderneming).

 

 1. Levering, uitvoering

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van levering van zaken en diensten de vestigingsplaats van BONBON ENTERTAINMENT. BONBON ENTERTAINMENT is te allen tijde gerechtigd de Leverancier afwijkende aanwijzingen te geven met betrekking tot de plaats van levering, zoals de plaats waar een Evenement wordt gehouden. Als plaats van levering geldt in dat geval de locatie van het Evenement.

 

4.2 Door enkele overschrijding van een leveringstermijn is Leverancier in verzuim. Voor het in verzuim zijn is geen nadere ingebrekestelling vereist. De Leverancier is verplicht BONBON ENTERTAINMENT onverwijld op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging van de leveringstermijn.

 

4.3 De eigendom en het risico van zaken gaat over op BONBON ENTERTAINMENT op het moment van levering. Leverancier garandeert dat de onbezwaarde eigendom van zaken door BONBON ENTERTAINMENT wordt verkregen. Een eventueel eigendomsvoorbehoud van de Leverancier wordt door BONBON ENTERTAINMENT niet aanvaard, althans niet van toepassing.

 

4.4 Leverancier is verplicht alle redelijke instructies van BONBON ENTERTAINMENT met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te volgen.

 

 1. Garanties, vrijwaring

5.1 Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en/of te verlenen diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Deze garantie houdt in ieder geval in dat:

 • de items hebben de eigenschappen die zijn toegezegd;
 • de zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden, in ieder geval dat BONBON ENTERTAINMENT de zaken ongehinderd kan gebruiken;
 • de zaken of de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de bestelling is geplaatst of de overeenkomst tot stand is gekomen;
 • de dienstverlening wordt professioneel en continu geleverd;
 • de zaken zijn voorzien van en vergezeld van alle informatie en instructies die nodig zijn voor een correct en veilig gebruik;
 • de zaken zijn voorzien van en vergezeld van alle door BONBON ENTERTAINMENT gevraagde documentatie, ongeacht of deze documentatie voor, tijdens of na de totstandkoming van de overeenkomst door BonBon Entertainment is opgevraagd;
 • de zaken en/of diensten volledig voldoen aan alle vereiste veiligheidsvoorschriften en/of veiligheidsrichtlijnen van de overheid en/of die van toepassing zijn in de entertainment-/evenementensector;
 • de Leverancier beschikt over alle benodigde licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • de Leverancier garandeert dat al zijn personeel wordt ingezet in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet, de Arbeidstijdenwet etc; en
 • dat alle belastingen en premies volksverzekeringen met betrekking tot het door Leverancier ingeschakelde personeel door Leverancier zijn betaald.

 

5.2 Indien de te leveren zaken en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, is Leverancier aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die BonBon Entertainment hierdoor lijdt en/of zal lijden, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. . Onverminderd enig aan BONBON ENTERTAINMENT toekomend recht, zoals het vorderen van schadevergoeding, zal Leverancier op eerste verzoek van BONBON ENTERTAINMENT elk gebrek in de geleverde zaak/dienst onverwijld verhelpen en is BONBON ENTERTAINMENT gerechtigd haar betaling op te schorten tot het moment dat de Leverancier volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5.3 Leverancier vrijwaart BONBON ENTERTAINMENT voor eventuele aanspraken van derden die het directe of indirecte gevolg zijn van enig handelen van Leverancier in strijd met de in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties, daaronder begrepen de gevolgen van enig gebrek in de zaken en/of diensten te verstrekken, overtreding van veiligheidsvoorschriften en van overheidswege opgelegde boetes en/of belastingen.

 

 1. Uitbesteding, extra werk

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BONBON ENTERTAINMENT is het Leverancier niet toegestaan ​​de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen en/of uit te besteden.

 

6.2 Indien Leverancier met voorafgaande schriftelijke toestemming van BONBON ENTERTAINMENT de uitvoering van de overeenkomst aan een derde overdraagt ​​en/of uitbesteedt, blijft Leverancier jegens BONBON ENTERTAINMENT aansprakelijk voor de juiste uitvoering daarvan.

 

6.3 Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien BONBON ENTERTAINMENT daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De Leverancier is alleen gerechtigd om BonBon Entertainment meerwerk in rekening te brengen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BONBON ENTERTAINMENT.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 BONBON ENTERTAINMENT is niet aansprakelijk voor enige schade die Leverancier lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BONBON ENTERTAINMENT.

 

7.2 Iedere aansprakelijkheid van BONBON ENTERTAINMENT is te allen tijde beperkt tot de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde en, voor zover deze factuurwaarde wordt overschreden, is iedere aansprakelijkheid van BONBON ENTERTAINMENT te allen tijde beperkt tot het bedrag dat krachtens de WA-verzekering van BONBON ENTERTAINMENT.

 

7.3 Eventuele winstderving en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

7.4 Indien Leverancier zaken verhuurt of in bruikleen geeft aan BONBON ENTERTAINMENT of indien Leverancier zaken meebrengt naar de locatie van een door BONBON ENTERTAINMENT georganiseerd evenement, rust het risico van diefstal, verlies of beschadiging van die zaken op Leverancier, tenzij deze zaken diefstal, verlies en/of beschadiging het gevolg is van opzet of grove schuld van BONBON ENTERTAINMENT.

 

7.5 Ongeacht de oorzaak en ongeacht of de Leverancier toerekenbaar of verwijtbaar is tekortgeschoten, is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade toegebracht of veroorzaakt door de Leverancier, zijn personeel, zijn hulp-, al dan niet ondergeschikt personeel en/of zijn zaken aan :

 • Bezoeker(s);
 • de medewerkers en/of zaken van BONBON ENTERTAINMENT;
 • de medewerkers en/of zaken van andere leveranciers van BONBON ENTERTAINMENT;
 • de locatie van het evenement, inclusief alle zaken die zich op die locatie bevinden in verband met dat evenement.

 

7.6 Leverancier vrijwaart BONBON ENTERTAINMENT voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de schade waarvoor Leverancier op grond van de voorgaande leden aansprakelijk is.

 

7.7 Opdrachtnemer is verplicht een voldoende (aansprakelijkheids-)verzekering af te sluiten die ten minste het risico van schade als bedoeld in de vorige leden dekt. De Leverancier houdt daarbij rekening met en is zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan de evenementensector, waaronder de arbeidsomstandigheden eigen aan festivalterreinen en grote evenementenlocaties. Leverancier verstrekt op eerste verzoek van BonBon Entertainment een afschrift van de verzekeringspolis en de daarbij behorende polisvoorwaarden.

 

 1. Overmacht

8.1 Indien BonBon Entertainment een Evenement moet annuleren en/of niet kan laten doorgaan als gevolg van overmacht aan de zijde van BONBON ENTERTAINMENT, is BONBON ENTERTAINMENT gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien BONBON ENTERTAINMENT reeds een (aan)betaling aan de Leverancier heeft gedaan, zal de Leverancier deze (aan)betaling onmiddellijk aan BONBON ENTERTAINMENT terugbetalen, tenzij deze (aan)betaling geheel of gedeeltelijk kan worden beschouwd als betaling voor een reeds uitgevoerde prestatie uit door de Leverancier.

 

8.2 Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) door ziekte van de artiest, diens familie en/of anderszins, niet-nakoming van verplichtingen artiest(en), tekortkoming door (andere) toeleveranciers van BONBON ENTERTAINMENT, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, brand, staking, werkonderbreking, epidemieën, pandemieën (zoals Covid-19), sluiting van de Evenementenlocatie, (on)beschikbaarheid van de Evenementenlocatie, vechtpartijen, oproer, oorlogssituaties, een terroristische aanslag of de dreiging daarvan, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van de koninklijke familie of regering, extreme weersomstandigheden en alle andere omstandigheden buiten de macht van BonBon Entertainment.

 

8.3 Leverancier heeft slechts het recht zich op overmacht te beroepen indien de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting niet te wijten is aan zijn schuld, noch voor zijn rekening op grond van de wet of de gangbare mening. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, productiestoringen en brand in het bedrijf van Leverancier, wanprestatie door door Leverancier ingeschakelde derden, transportproblemen aan de zijde van Leverancier Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpstoffen, verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens Leverancier, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen van Leverancier en/of overheidsmaatregelen voor rekening van Leverancier , waaronder verbodsbepalingen op in-, uit- en doorvoer van door Leverancier te leveren goederen; niet-naleving van overheidsvereisten of vergunningsvereisten, andere normen en richtlijnen door de Leverancier.

 

8.4 Indien Leverancier zich jegens BONBON ENTERTAINMENT, op welke grond dan ook, terecht of onterecht beroept, is BONBON ENTERTAINMENT gerechtigd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien BONBON ENTERTAINMENT reeds een vooruitbetaling aan Leverancier heeft gedaan, zal Leverancier deze vooruitbetaling in alle gevallen onverwijld aan BONBON ENTERTAINMENT terugbetalen.

 

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Indien op de uitvoering van de door Leverancier verstrekte overeenkomst enig intellectueel eigendomsrecht rust (zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, naburig recht, modelrecht, merkrecht of octrooi) en/of mocht een dergelijk recht ontstaan ​​tijdens de uitvoering van de overeenkomst draagt ​​de Leverancier dit recht en/of die rechten, al dan niet bij voorbaat, volledig over aan BONBON ENTERTAINMENT. Deze overdracht omvat alle vormen van exploitatie inclusief publicatie en reproductie, zoals nu en/of in de toekomst bekend, zonder enige beperking met betrekking tot plaats, tijd en/of inhoud. BONBON ENTERTAINMENT accepteert deze overdracht bij voorbaat.

 

9.2 Indien deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig is, is Leverancier verplicht na oplevering van het werk en/of object op eerste verzoek van BONBON ENTERTAINMENT een overdrachtsakte te ondertekenen op straffe van betaling van een bedrag van EUR 10.000,00.

 

9.3 Voor zover dit wettelijk is toegestaan ​​doet de Leverancier afstand van zijn morele rechten als bedoeld in artikel 25 lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet.

 

9.4 In de overeengekomen prijs voor de door Leverancier geleverde prestatie is een vergoeding opgenomen voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de vorige leden.

 

9.5 Indien Leverancier reeds intellectuele eigendomsrechten heeft op de geleverde prestatie, zal Leverancier een exclusieve eeuwigdurende licentie verlenen met betrekking tot het onbeperkte wereldwijde gebruik van die prestatie en/of die rechten zonder dat BONBON ENTERTAINMENT tot betaling van een extra vergoeding gehouden is.

 

9.6 Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden en vrijwaart BONBON ENTERTAINMENT voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

 

9.7 De intellectuele eigendomsrechten rustende op de door BONBON ENTERTAINMENT in het kader van de overeenkomst aan Leverancier verstrekte materialen, documenten, logo’s, merken etc. zijn te allen tijde voorbehouden en blijven eigendom van BONBON ENTERTAINMENT. Slechts na schriftelijke toestemming van BONBON ENTERTAINMENT is het Leverancier toegestaan ​​om promotionele foto’s en/of video’s van Evenementen op haar website te publiceren.

 

 1. Vertrouwelijkheid

10.1 Partijen staan ​​ervoor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan bekend is of behoort te zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, vertrouwelijk blijft, tenzij een wettelijke verplichting openbaarmaking van deze informatie voorschrijft. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

10.2 Leverancier is van rechtswege in verzuim door een enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in artikel 10.1 en verbeurt aan BONBON ENTERTAINMENT een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 1000 per dag of een deel daarvan dat de overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. Het voorgaande laat onverlet het recht van BONBON ENTERTAINMENT om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Naleving van de verplichting tot betaling van de boete ontslaat Leverancier niet van de verplichtingen uit artikel 10.1.

 

 1. Overdracht

11.1 Het is BONBON ENTERTAINMENT toegestaan ​​haar rechten en/of vorderingen voortvloeiende uit haar overeenkomst met Leverancier over te dragen aan een derde zonder toestemming van Leverancier.

 

 1. Beëindiging

12.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige rechtsmiddelen, kan ieder der partijen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere partij in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst.

 

12.2 BONBON ENTERTAINMENT is pas in verzuim indien zij enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst nakomt na ontvangst van een ingebrekestelling, waarbij een termijn van 15 (zegge: vijftien) dagen wordt gegund om de tekortkoming te verhelpen.

12.3 Elk der partijen kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, indien surséance van betaling – al dan niet voorlopig – van de andere partij is aangevraagd of verleend, indien ten aanzien van de andere partij partij haar faillissement is aangevraagd of verleend of indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reconstructie of samenvoeging van bedrijven.

 

12.4 Indien BONBON ENTERTAINMENT de overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt en reeds een (vooruit)betaling aan Leverancier heeft gedaan, zal Leverancier die (vooruit)betaling in alle gevallen onverwijld aan BONBON ENTERTAINMENT terugbetalen.

Slotbepalingen

 

 1. Persoonlijke gegevens

1.1 BONBON ENTERTAINMENT zal de persoonsgegevens van de Wederpartij verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming (“UAVG”). Dit privacybeleid kunt u hier inzien.

 

1.2 Indien Leverancier in verband met de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in de zin van de UAVG, garandeert hij dat hij dit zal doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de UAVG) en stelt hij BONBON ENTERTAINMENT hiervan op de hoogte. Leverancier kwalificeert daarbij als bewerker in de zin van de UAVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten, op basis van een modelovereenkomst van BONBON ENTERTAINMENT.

 

 1. Overige bepalingen

2.1 Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen BONBON ENTERTAINMENT en de Wederpartij de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

 

2.2 BONBON ENTERTAINMENT is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

3.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

3.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende overeenkomst zullen bij uitsluiting – met uitsluiting van enige andere rechter – worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

 

Receive announcements and exclusive deals

Bon Bon Entertainment © 2023 All Rights Reserved | Legal and Privacy Policy